بخش های کتابخانه

بخش فهرستنویسی

شامل 

1- ثبت کتب

2- مهر کتابخانه